Flagg

Om PPT PL

Informacje o Poradni pedagogiczno – psychologicznej

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna (PPT)

Poradnia pedagogiczno-psychologiczna (często określana jako PPT lub Poradnia PP) jest jednostką doradcza na poziomie gminnym lub gminno-wojewódzkim. Jej zadaniem jest pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym mającym problemy ze swoim rozwojem lub będącym w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o nauczanie.

Poradnia PP ma za zadanie m.in. udzielanie pomocy i wskazówek przedszkolom i szkołom, jeśli chodzi o dostosowanie warunków nauczania dla dzieci/uczniów, którzy tego potrzebują.

Poradnia PP ma za zadanie wspieranie szkół w lepszym dostosowywaniu nauczania dla uczniów, mających szczególne potrzeby.

Poradnia PP ma obowiązek dochowania tajemnicy. Informacje o dziecku/uczniu są niepubliczne i bez zgody rodziców nie zostaną przekazane dalej. Informacje o dziecku/uczniu są przechowywane w odrębnym dzienniku /folderze zgodnie ze wskazówkami ze strony Nadzoru informatycznego.

Co robi Poradnia PP?

Poradnia PP przeprowadza badania i udziela rad oraz wskazówek dotyczących dzieci, młodzieży i dorosłych, mających następujące trudności

 • trudności z językiem i mową
 • ogólne trudności w uczeniu się lub kłopoty z konkretnymi przedmiotami
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • trudności z matematyką
 • trudności z koncentracją
 • trudności społeczne i emocjonalne
 • trudności z zachowaniem
 • kłopoty ze słuchem i wzrokiem

W jaki sposób ty jako rodzic możesz skontaktować się z Poradnią PP?

Zanim skontaktujesz się z Poradnią PP, powinieneś o swoich wątpliwościach związanych z dzieckiem porozmawiać z poradnią dziecięcą/przedszkolem/szkołą. Uczniowie w wieku powyżej 15 lat mogą samodzielnie skontaktować się z Poradnią PP. Poradnia PP pomaga również dorosłym, którzy chcieliby podjąć kształcenie na poziomie podstawowym.

Zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje (przedszkola, szkoły i inne) mogą anonimowo skontaktować się z Poradnią PP i zwracać się do poradni o pomoc.

Jeśli występuje potrzeba większego wsparcia ze strony Poradni PP, dziecko/uczeń może zostać skierowany do Poradni PP. Skierowanie do Poradni PP odbywa się zazwyczaj za pomocą formularza skierowania, który znajdziesz na stronie domowej twojej gminy/gminy wojewódzkiej. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularza, skontaktuj się z przedszkolem/szkołą.

Inne osoby/instytucje, które mogą zwrócić się do Poradni PP:

• Przedszkola, szkoły i jednostki nauczania dorosłych.

• Poradnie i szpitale po uzyskaniu zgody rodziców, jeśli dziecko/uczeń jest w wieku

poniżej 15 lat.

Uczeń lub jego rodzice mogą wnioskować o przeprowadzenie przez szkołę badań

niezbędnych do ustalenia, czy uczeń potrzebuje nauczania specjalnego, oraz o jakiego rodzaju

nauczanie ewentualnie chodzi.

Jak pracuje Poradnia PP?

Poradnia PP współpracuje m.in. z przedszkolami i szkołami w celu dostosowania oferty

nauczania do możliwości i potrzeb dziecka/ucznia. Rozpatrywanie sprawy przez Poradnię PP

można podzielić na trzy fazy:

1. Badanie

Po otrzymaniu przez Poradnię PP skierowania/zgłoszenia, zazwyczaj ustala się z

rodzicami przy współpracy przedszkola i szkoły, jakiego rodzaju pomoc jest

potrzebna. Poprzez rozmowy/wywiady, obserwacje oraz testy Poradnia PP stara się

uzyskać jak najpełniejszy obraz możliwości i potrzeb dziecka/ucznia. Badanie

przeprowadzane jest w przedszkolu, szkole lub w siedzibie Poradni PP.

2. Fachowa ocena/doradztwo

Na podstawie przeprowadzonych badań Poradnia PP dokonuje fachowej oceny (w

formie pisemnego raportu) i zaleca ew. rodzaj dostosowań, jakie powinny być

wdrożone w przedszkolu lub w sytuacji nauczania przy wzięciu pod uwagę

możliwości dziecka/ucznia. Poradnia PP udziela również fachowego doradztwa.

Najczęściej dotyczy to oceny potrzeby wdrożenia specjalnej pomocy pedagogicznej

dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczania specjalnego dla uczniów.

3. Nadzór

Poradnia PP może sprawować nadzór w formie rad/wskazówek dla rodziców,

pracowników zatrudnionych w przedszkolach oraz nauczycieli. Poradnia PP może

przeprowadzać rozmowy wspierające z poszczególnymi uczniami, może również

skierować ucznia po pomoc do innej instytucji.

Praca Poradni PP znajduje umocowanie m.in. w następujących paragrafach ustawy o

nauczaniu:

 • § 5- 1 Prawo do nauczania specjalnego
 • § 5-3 Fachowa ocena
 • § 5-4 Rozpatrywanie sprawy w związku z decyzją o nauczaniu specjalnym
 • § 5-6 Poradnia pedagogiczno-psychologiczna
 • § 5-7 Specjalna pomoc pedagogiczna w wieku przedszkolnym