Førtilmeldingsmøte

Fra august 2012 ble det bestemt at skoler og barnehager  gjennomføre førtilmeldingsmøte og fylle ut skjema for førtilmeldingsmøte. Kopi av skjemaet skal legges ved henvisningen (viser til spes.ped. permen).

Representant for PPT skal være med på møtet og skal skrive under på skjemaet.

 Før-tilmeldings-møte 2011[1]  Før-tilmeldings-møte 2011 – nytt skjema – nynorsk[1]

Saksgang:

  • Vurdering av behov for tilmelding til PPT avklares med administrasjonen i skole og  barnehage
  • Skjema for førtilmeldingsmøte eies av skole og barnehage
  • Skjema fylles ut av ansatte i skole/barnehage
  • Skjemaet skrives under av PPT representant i møte og av barnehage-/skoleadministrasjonen
  • Skjemaet oppbevares i elevmappa (originalen) i skole/barnehage
  • Skjemaet er en dokumentasjon på at barnet/eleven har vært  drøftet med PPT
  • Kopi av skjema legges ved henvisning til PPT