IKS

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten i nedre Hallingdal IKS

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPT og OT) i nedre Hallingdal IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (29. januar 1999 nr. 6) i 2003.lego 27.3.09-1(kopi)

Deltakere (eiere) i selskapet er:

 • Flå kommune
 • Nes kommune
 • Gol kommune
 • Hemsedal kommune
 • Buskerud fylkeskommune

Selskapet har sitt hovedkontor i Gol kommune (Gol kommune står ansvarlig for lokaler til selskapet).

Det økonomiske ansvaret fordeles etter en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen står uenderet 5 år om gangen.

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyret/fylkestinget i de deltakende kommuner/fylkeskommune oppnevner et medlem og en personlig varamann hver, som velges for 4 år. Deltakerne har stemmerett i representantskapet i samsvar med sin eier- og ansvarsdel i selskapet. Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder.

 • Representantskapet velger styret (se styret)
 • Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret
 • Revisor velges av representantskapet
 • Det gjennomføres ett årlig representantskapsmøte (i mai)

Styret

Selskapet skal ha et styre, som består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styret søkes sammensatt av personer med egnet faglig bakgrunn for drift av selskapet i samsvar med selskapets formål og med nødvendig bakgrunn for å ivareta økonomistyring i offentlig virksomhet.

 • Styrets leder velges av representantskapet.
 • Styrets medlemmer velges for 2 år.
 • Styret ansetter daglig leder, og fastsetter vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår.

Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder organiserer og administrerer virksomheten, og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres på et kvalitativt tilfredsstillende nivå og i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder tilsetter personalet i selskapet og utøver arbeidsgiveransvar i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale.

Ellers

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS skal følge rutiner og saksbehandlingsregler etter gjeldende lovverk for offentlig virksomhet
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS).
 • Klage på forhold som gjelder driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av PPT og OT nedre Hallingdal skal rettes til selskapets styre ved styreleder.
 • Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne, etter forslag fra representantskapet, gjør et likelydende vedtak om dette.
 • Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. (Frist; 12 måneder regnet fra 1. januar.)

 

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS 2015 – 2019:

Representantskapet

Flå:                      medlem: ordfører Tor Egil Buen                          vara: Kristin Gullingsrud

Nes:                    medlem: ordfører Tor Haraldset                           vara: Gerd Jorde

Hemsedal:          medlem: ordfører Oddvar Grøthe                         vara: Kjell Erik Skølt

Gol:                     medlem: ordfører Heidi Granli (leder)                  vara: Helge Anders Feet

Bfk:                     medlem: gruppeleder V Sissel Urke                      vara: Iselin Haugo

Styret

Leder:   Nes, Hanne Brunborg                         vara: Hemsedal, Marit Fausko Bjerkan

Styremedlem:    Gol, Hallvor Lilleslett                      vara: Flå, Nils Røkkum

Nestleder:    Bfk, Grete Golberg                      vara: Bfk, Oddvar Skråmestø

Daglig leder

Gry Elisabeth Bjerknes (fra august 2010)