Individtilmelding

Tilmelding til PPT og OT nedre Hallingdal fra grunnskole og videregående opplæring, helsetjenester og foresatte

Tilmeldinger skal drøftes i førtilmeldingsmøter (se Spes.ped.perm). I disse møtene anbefaler vi at foresatte er tilstede sammen med personalet fra skolen, rådgiver fra PPT, samt evt. eleven selv. Dersom foresatte har ønske om å drøfte utfordringer eller problemstillinger i forhold til elevens opplæring og trivsel, bør de først kontakte skolen. Skolen skal kartlegge eleven før det blir avtalt førtilmeldingsmøte (viser til Meld. St. nr. 18 Læring og fellesskap).

Foresatte som er bekymret for elevens utvikling, kan selv ta direkte kontakt med PPT eller OT.

Elever over 15 år kan også selv ta direkte kontakt med PPT eller OT.

Sykehus henviser direkte til PPT, og en epikrise kan gjerne utgjøre henvisningsgrunnlag.

Voksne med opplæringsbehov på grunnskolens område tar kontakt med vår resepsjon eller Gol Læringssenter, og får tilsendt tilmeldingsskjema. hånd til Juliane 9.3.08-1(kopi)

 

Tilmelding til PPT og OT nedre Hallingdal fra barnehager

Tilmeldinger skal drøftes i førtilmeldingsmøter (se Spes.ped.perm.) I disse møtene anbefaler vi at foresatte er tilstede sammen med personalet fra barnehagen og rådgiver fra PPT. Dersom du som foresatt har ønske om å ta opp utfordringer eller problemstillinger i forhold til barnets utvikling, bør du først kontakte barnehagen. Barnehagen skal  kartlegge barnet før det blir avtalt førtilmeldingsmøte.

Foreldre som er bekymret for barnet og utviklingen til barnet, kan selv ta direkte kontakt med PPT.

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole

I St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen skrev Kunnskapsdepartementet at tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder og i løpet av grunnopplæringen. Voksne kan samtidig ha behov for fornyet opplæring som følge av at den opplæringen de i utgangspunktet fikk var mangelfull, eller de kan ha behov for fornyet opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter etter sykdom, skade eller ulykker.

TILMELDINGSSKJEMAER

Meldeskjema ppt. Meldeskjema opplysn fra foreldre.
Meldingsmal for vgs elever