Om PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste  (PPT) PPT juni 13-4(redigert)

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er en rådgivende og sakkyndig instans når det gjelder utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PP-tjenesten bistår også voksne med behov for grunnskoleopplæring. Arbeidet til PP- tjenesten er hjemlet i opplæringsloven (oppll.). PP-tjenesten er en faglig ressurs for barnehager / skoler for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

 PP-tjenesten

 • kan blant annet gi barnehager og skoler råd og veiledning om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø
 • skal bistå skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der oppll. krever det, og gi barnehage og skole råd og veiledning om tilrettelegging for barn og elever som har behov for det
 • er en lovpålagt kommunal tjeneste som er hjemlet i oppll. § 5-6; tjenesten kan organiseres på tvers av kommuner, og kommuner og fylkeskommuner kan ha felles tjenester
 • har taushetsplikt: alle opplysninger som samles inn, oppbevares i egen journal etter retningslinjer fra Datatilsynet
 • er den sakkyndige instansen i kommunens / fylkeskommunen når det gjelder å vurdere rettigheter som er nedfelt i oppll.

Kommuner og fylkeskommuner innhenter bl.a. råd fra PP-tjenesten i disse sakene:

 • spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (§ 5-7)
 • spesialundervisning på skolen (§ 5-1) og for voksne med behov for grunnskoleopplæring (§ 4a-2)
 • tidligere skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • utsatt skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • fritak fra opplæringsplikten (§ 2-1 fjerde ledd)
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen (§ 2-6) og i videregående opplæring (§ 3-9)
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen (§ 2-14) og i videregående opplæring (§3-10)
 • særskilt inntak til videregående skoler (§ 3-1 sjette ledd)
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring (§ 3-1 femte ledd)

Oppgaver

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og talevanskerPPT juni 13-4(redigert)
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker

Kontakt

Elever over 15 år, foresatte, barnehager, skoler og eventuelt andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis det er bekymringer rundt et barns utvikling eller læring, kan dette drøftes anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak i form av en henvisning.

Henvisning

Før en sak henvises til PP-tjenesten, bør det undersøkes om skolen har prøvd ut andre tiltak innenfor de rammene de har til rådighet. Når det gjelder barn før skolepliktig alder, så skal barnets behov vurderes uavhengig av barnehagens tilrettelegging.

En sak kan meldes til PP-tjenesten for utredning og vurdering hvis:

 • foreldrene, barnehagen og/eller skolen er bekymret for at et barn ikke utvikler seg som forventet for alderen
 • det er mistanke om at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen

Eleven eller foreldrene kan kreve at skolen gjør de undersøkelsene som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.

 Undervisningspersonalet skal:

 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • melde fra til rektor når slike behov er til stede

En henvisning til PP-tjenesten bør helst være et samarbeid mellom barnehagen/ skolen og foreldrene. Foreldrene eller eleven (over 15 år) samtykke til en henvisning til PP-tjenesten.

Det er kommunen/fylkeskommunen som fastsetter retningslinjer og rutiner for hvordan barnehagen/skolen henviser barn/elever til PP-tjenesten. Det vanlige er å henvise til PP-tjenesten ved å fylle ut et henvisningsskjema. Barnehagen/skolen vedlegger en pedagogisk rapport som beskriver barnet/elevens utvikling, og hvilke tiltak som har vært prøvd ut.

For mer informasjon om henvisning kan du kontakte kommunen (for barnehager eller grunnskoler) eller fylkeskommunen (for videregående skoler).

 Saksbehandling

Utredning

Når PP-tjenesten mottar en henvisning, er det vanlig å klargjøre hva foreldrene, i samarbeid med barnehagen eller skolen, ønsker hjelp til. I de fleste tilfeller innebærer det et ønske om at PP-tjenesten utarbeider en sakkyndig vurdering med en utredning og en tilråding.

 Utredningen kan bestå av:

 • kartlegging og tiltak fra barnehagen eller skolen
 • uttalelser fra andre instanser, samtaler, observasjon og testing av barnet/eleven

For barn under skolepliktig alder vil utredningen knytte seg til barnets behov. For elever på skolen vil utredningen omhandle både elevens forutsetninger for læring og skolens muligheter for å tilrettelegge innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Kilde: Udir

Individsaker

I individsaker kan PPT sin arbeidsmåte deles i 3 hovedområder:

 • Utredning («den sakkyndige prosessen»): Gjennom samtale/intervju, møtevirksomhet, observasjon og testing får PPT et godt grunnlag for å vurdere den enkeltes forutsetninger (styrker og svakheter) og derav behov. Kartlegging skal i all hovedsak foregå i og av barnehage, skolen og voksenopplæringen (Meld. St. nr. 18), og i begrenset grad av PPT.
 • Sakkyndig vurdering (et dokument): Dette dokumentet består av en oppsummering av kartlegging, utredning og en tilrådning og behov / ikke behov for spesialpedagogisk hjelp (§5-7) eller spesialundervisning (§ 5-1). (Viser til Veileder for spesialundervisning, udir 2009)
 • Oppfølging: PPT kan gi oppfølging i form av råd, veiledning til foresatte (gjelder kun barn i førskolealder), ansatte i barnehager, skoler og voksenopplæring. PPT kan også gi råd og veiledning til den enkelte elev, og vurdere eventuelt behov for videreutredning (2. og 3. linjetjenester). I tillegg følger PPT opp saken i ulike møtefora (samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, koordineringsmøter, tverrfaglige møter, evalueringsmøter, tilbakemeldingsmøter etter utredning og overgangsmøter.)