Veileder til opplæringsloven (udir. 2009)

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Veileder til opplæringsloven

Temaet for dette veiledningsheftet er spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring.

Veiledninghttp://www.t-a.no/incoming/article6614405.ece/BINARY/w980/undervisning.jpg

(Publisert: 14.09.2009

Sist endret: 07.06.2011) 

Hensikten er at faglige og administrative aktører i kommune/fylkeskommune, skole, barnehage og PP-tjeneste skal få en samlet oversikt over bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 5 om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Dette innebærer blant annet en oversikt over ansvar og oppgaver for de ulike aktørene.

Veiledningsheftet skal bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5. Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme. De må også forstå sammenhengen mellom de ulike bestemmelsene. Heftet skal også bidra til å skape et felles språk knyttet til saksgang og behandlingsrutiner i hele opplæringssektoren.

Veilederen skal også være til hjelp for samarbeidet mellom barnehage, skole, PP-tjeneste, kommune, fylkeskommune og andre for å sikre at minstekravene i opplæringsloven oppfylles, og for å forbedre kvaliteten på det tilbudet barnet/eleven får.

Veiledningsheftet er utformet slik at alle kapitlene bør leses i sammenheng for å få en best mulig og helhetlig oversikt over saksområdet. For at det skal være lettere å få øye på sammenhenger mellom kapitlene er enkelte momenter berørt flere steder.

Veiledningsheftet er bygget opp slik:

  • Kapittel 2: spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
  • Kapittel 3: overgangen mellom barnhage og grunnskole og overganger mellom ulike skoler
  • Kapittel 4: den ordinære opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring
  • Kapittel 5: retten til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1
  • Kapittel 6: en kronologisk redegjørelse for saksgangen
  • Kapittel 7: særskilte spørsmål knyttet til videregående opplæring

Spesialundervisning for voksne, jf. opplæringsloven § 4A-2, omhandles ikke i denne veilederen.

Bestilling

Veilederen er trykket, og kan bestilles fra Utdanningsdirektoratets bestillingstorg:

www.utdanningsdirektoratet.no/bestilling2