PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Foresatte

Har du spørsmål rundt ditt barns utvikling, fungering og læring hjemme, i barnehage eller i skole? Eller har du en ungdom som verken er på skole eller i jobb, og ønsker råd og veiledning rundt dette?

PPT undersøker om barn og unge voksne har behov for ekstra hjelp og tilrettelegging i barnehage, på skole og i hjemmet.

Eksempler på utfordringer: språk, konsentrasjon, atferd, syn, hørsel, sosialt og emosjonelt.

OT har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 15 til 21 år.

Gjelder ungdom som ikke har søkt, tatt imot, fått tilbud om eller av ulike årsaker har avbrutt videregående opplæring.

PPT

Prosessen

1. Førhenvisningsmøte/henvisning
Som forelder kan du henvise ditt barn/ungdom på eget initiativ til PPT, da bruker du dette skjemaet. Det vanlige er at et barn/ungdom henvises til PPT i samarbeid med barnehage og skole. Da vil det i forkant av henvisningen bli gjennomført et førhenvisningsmøte. I dette møtet drøfter vi sammen om dette er en sak som bør henvises PPT, i tillegg til at tiltak som barnet/ungdommen har behov for blir drøfter og igangsatt.

2. Oppstartsmøte
Etter henvisning er mottatt, får du/dere tildelt en faglig ansvarlig i PPT og inviteres til oppstartsmøte. I møte går vi gjennom henvisningen og lager en plan for det arbeidet PPT skal gjøre.

3. Utredning
I denne fasen utfører PPT den utredningen som vi ble enige om på oppstartsmøte. Målet er at vi får god kjennskap til deg/ditt barns behov, slik at vi får et godt grunnlag for å anbefale gode tiltak.

4. Anbefaling videre/etter utredning
Avhengig av henvisningsgrunn vil PPT etter utredningen avklare om det er behov for PPTs bistand videre eller ikke.

OT

OT-rådgiver kontakter alle ungdommer i sin målgruppe via brev, sms og/eller telefon.

Målet er å oppnå kontakt og dialog for å avklare om det er et ønske/behov for bistand fra OT. OT skal bistå ungdom med å komme i opplæring/aktivitet. Som foresatt må du gjerne kontakte OT-rådgiver for råd og veiledning.

Sentrumsvegen 93
(2 etg. Gol Skysstasjon)
3550 Gol
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune