PPT og OT Nedre Hallingdal, logo

Om oss

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPT og OT) i nedre Hallingdal IKS er et interkommunalt selskap (IKS) med lokaler på Gol.

IKS ble opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (29. januar 1999 nr. 6) i 2005. Det økonomiske ansvaret fordeles etter en fordelingsnøkkel som står uenderet 5 år om gangen.

Det øverste organet for tjenesten er Representantskapet som består av ett medlem per deltaker med personlig varamedlem. Deltakerne velger representantskapsmedlem hvert 4. år – etter kommunevalget.

Eiere i selskapet:
Flå kommune, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune og Viken fylkeskommune

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyret / fylkestinget i de deltakende kommuner / fylkeskommune oppnevner et medlem og en personlig varamann hver, som velges for 4 år. Deltakerne har stemmerett i representantskapet i samsvar med sin eier- og ansvarsdel i selskapet. Representantskapet konstituerer seg selv og velger sin leder.

 • Representantskapet velger styret
 • Representantskapet kan ved egne vedtak beslutte delegasjon til styret
 • Revisor velges av representantskapet
 • Det gjennomføres ett årlig representantskapsmøte

Styret

Selskapet skal ha et styre, som består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styret søkes sammensatt av personer med egnet faglig bakgrunn for drift av selskapet i samsvar med selskapets formål og med nødvendig bakgrunn for å ivareta økonomistyring i offentlig virksomhet.

 • Styrets leder og nestleder velges av representantskapet
 • Styrets medlemmer velges for 2 år
 • Styret ansetter daglig leder, og fastsetter vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår

Daglig leder

 • Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
 • Daglig leder tilsetter personalet i selskapet og utøver arbeidsgiveransvar i henhold til hovedavtale og hovedtariffavtale.
 • Daglig leder organiserer og administrerer virksomheten, og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres på et kvalitativt tilfredsstillende nivå og i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
 • Daglig leder har resultat-, økonomi-, personal-, og kvalitetsansvar, inkludert fagansvaret i tjenesten
 • Daglige lederen har omdømmeansvaret og skal ivareta tjenestens rolle som et uavhengig sakkyndig og kompetent fagorgan
 • Daglig leder har ansvaret for etablering og utvikling av gode relasjoner til samarbeidende miljøer, og skal i denne rollen ta initiativ som bidrar til utviklingen av det faglige arbeidet
 • Daglig leder utarbeider saksframlegg for styret og representantskapet. Daglig leder deltar i styremøtene og representantskapsmøtene som sekretær med forslagsrett og talerett, men uten stemmerett

Ellers

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS skal følge rutiner og saksbehandlingsregler etter gjeldende lovverk for offentlig virksomhet
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten nedre Hallingdal IKS skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS).
 • Klage på forhold som gjelder driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført av PPT og OT nedre Hallingdal skal rettes til selskapets styre ved styreleder.
 • Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne, etter forslag fra representantskapet, gjør et likelydende vedtak om dette.
 • Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. (Frist; 12 måneder regnet fra 1. januar.)

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS 2019-2023:

Representantskapet:
Eier
Medlem
Varamedlem
Flå kommune
Ordfører Merete H. Gandrud
Steinar A. Sterinarsson
Nesbyen kommune
Ordfører Tore Haraldset
Geir Olav Garthus
Hemsedal kommune
Ordfører Pål Rørby
Petter Owesen
Gol kommune
Ordfører Heidi Granli
Herbrand Jegleim
Viken fylkeskommune
Heidi Westbye Nyhus, Fylkesråd for utdanning og kompetanse
Jan Helge Atterås, Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse
Styret:
Styret valgt på representantskapsmøte 04.06.2021
-
Medlem
Varamedlem
Leder
Nesbyen, Hanne Brunborg
Flå, Anita Juul Storeli
Nestleder
Vfk, Arnstein Sørbøen
Vfk, Anita Ulsaker
Styremedlem
Gol, Hallvor Lilleslett
Hemsedal, Marit Fauske Bjerkan
Daglig leder
Gry Elisabeth Bjerknes
PPT og OT nedre Hallingdal IKS
Aal kommuneHemsedal kommuneGol kommuneNes kommuneViken fylkeskommune